Vyhledávání

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva (především) občanů Evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.

Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali souhlas, pokud platná legislativa neumožňuje jinak. Budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu služby, kterou jste si vyžádali, nebo účelu, ke kterému jste dali svůj souhlas, není-li platnou legislativou umožněno jinak.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Uchováváme vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů tyto osobní údaje vymažeme.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží na základě objednávky, zajišťující služby provozování e-shopu (Webnode) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu. Nemáme v úmyslu předat a ani nepředáváme osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva
1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Naše webové stránky

Informace o internetových událostech, cookies a webových prezenčních signálech

Naše stránky mohou shromažďovat standardní informace o internetových událostech (tzv. „log information“), včetně Vaší IP adresy, typu prohlížeče a jazyka, času přístupu, jakož i odkazující webové adresy. Abychom zajistili kvalitní správu našich stránek a usnadnili pokročilou navigaci, můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb používat též tzv. „cookies“ (malé textové soubory uložené v prohlížeči uživatele) nebo webové prezenční signály (elektronické obrázky, které těmto stránkám umožňují počítat návštěvníky, kteří konkrétní stránku otevřeli, nebo zpřístupňují určité soubory cookies) pro sběr souhrnných údajů. Neshromažďujeme ani neuchováváme žádné individuální (nesouhrnné) soubory cookies.

Propojené stránky:
Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran („propojené stránky“). Propojené stránky nemáme povinnost hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů. Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli propojených stránek a případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují naše schválení propojených webů nebo jakékoli společnosti či služby. Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili s podmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnou používat.

Děti:
Naše webové stránky nejsou zaměřeny na děti. Nevyužíváme je k vědomému získávání osobních údajů od dětí ani k prodeji dětem. Zjistíme-li, že dítě poskytlo své osobní údaje prostřednictvím některého z našich webů, tyto údaje ze svých systémů odstraníme.

Služba Google Analytics:
Na svých webových stránkách nepoužíváme službu Google Analytics která slouží ke shromažďování informací o on-line aktivitách uživatelů na webových stránkách.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
Prohlašujeme, že  jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Změny v Prohlášení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto prohlášení. V případě, že dojde ke změnám v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, změní se i datum poslední revize uvedené v dolní části této stránky, přičemž takto upravené či doplněné Prohlášení o ochraně osobních údajů bude ve vztahu k Vám a Vašim informacím účinné od tohoto data. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste měly přehled o tom, jakým způsobem chráníme Vaše údaje


Prohlášení nabývá účinnosti dnem 25.5.2018.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode E-shop